Personuppgiftspolicy

version 202007.1 – gäller från och med den 1 Juli 2020 1.

1. Allmänt

1.1 Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy”) beskriver personuppgiftspraxis för Happy Boss AB, 556838-4076, och alla bolag inom samma koncern, (”Happy Boss”), avseende hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information om våra kunder och andra som använder våra tjänster, service, system, verktyg (”Tjänster”) eller på annat sätt integrerar med oss. Läs denna Personuppgiftspolicy noggrant. Genom att använda våra Tjänster eller genom att tillhandahålla din information när du besöker vår webbplats samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med villkoren som anges häri.

1.2 Den här Personuppgiftspolicyn är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

2. Introduktion

2.1 Happy Boss är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss och våra underleverantörer inom ramen för Tjänsterna och för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor.

2.2 Tänk på att du genom att använda Tjänsterna eller resurser som vi tillhandahåller samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig. Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av Tjänsterna eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.

2.3 Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter”.

3. Personuppgifter som behandlas

3.1 Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress och användarnamn. Information som kan komma att samlas in innefattar cookies, IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem, och webb-beacons. kan komma att samla in information från din dator eller mobilenhet genom automatiska processer när du använder Tjänsterna.

3.2 Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar hälsa, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Happy Boss samlar normalt inte in känsliga personuppgifter såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning. Vi föreslår att du inte lämnar känsliga personuppgifter. Om du lämnar sådana uppgifter betraktar dock Happy Boss detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du själv lämnar information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

3.3 Som ovan angivet samlar vi in information om dig när du använder våra Tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss. Uppgifterna kan också komma att kompletteras med information från tredje parter. Uppgifterna samlas normalt in på följande sätt:

a) Uppgifter som du själv lämnar till oss. När du registrerar dig som användare, loggar in på vår webbplats, skapar en fjärranslutning, skapar ett supportärende, eller utför andra aktiviteter inom ramen för Tjänsterna lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, telefonnummer och e-postadress, och innehåll i meddelanden. Personuppgifterna lämnas normalt sätt av dig aktivt genom att du lämnar dem till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär, skicka meddelanden eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet;

b) Personuppgifter som samlas in när du använder Tjänsterna. När du använder Tjänsterna registrerar vi information om din användning. Informationen omfattar vilka Tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Informationen kan delas upp i följande kategorier;

Teknisk information om din enhet och Internet-anslutning

Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten du använder och hur den är uppkopplad till Tjänsterna. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

Platsinformation

När du använder Tjänsterna kan vi komma att beräkna din ungefärliga geografiska position, baserat på den IP-adress du använder. Om du har accepterat platstjänster i din telefon/surfplatta kommer vi att löpande samla in mer detaljerade uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används i syfte att administrera Tjänsten och tillhandahålla support. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in detaljerade uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster i din telefon/surfplatta. Vi kommer i sådana fall därefter endast att beräkna en ungefärlig geografisk plats baserat på din IP-adress.
Cookies och annat innehåll som lagras lokalt

När du använder Tjänsterna försöker vi med olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder exempelvis cookies (kakor) för att du inte ska behöva logga in varje gång du besöker vår webbplats.

4. Vad använder vi personuppgifter till?

4.1 Ändamålen och syftena med behandlingen av personuppgifterna är att vi såsom tillhandahållare av Tjänsterna ska kunna (i) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (ii) tillhandahålla och administrera din tillgång till Tjänsterna, (iii) besvara kundserviceärenden och utföra felavhjälpning, (iv) förbättra din användarupplevelse, (v) skicka dig information och direktmarknadsföring via e-post eller på annat sätt, (vi) analysera efterfrågan, (vii) vidareutveckla Tjänsten samt (viii) förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsterna.

5. Information från annan

5.1 I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade personuppgifterna med information från annan i syfte att utvärdera och förbättra de digitala kanalerna och Tjänsterna.

6. Information till annan

6.1 Utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy kommer vi inte att dela de personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig (nedan ”Koncernbolag”). Relevant Koncernbolag som får del av personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna Personuppgiftspolicy. Vi kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part för kommersiellt bruk.

6.2 Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänsterna. Dessa leverantörer kan hantera personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till personuppgifter som är insamlade. Vi strävar efter att begränsa sådan tillgång till personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

6.3 För det fall att Happy Boss säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Happy Boss komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om Happy Boss eller en väsentlig del av Happy Boss tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Happy Boss kunder komma att delas.

7. Överföringar till tredje land

7.1 Vi kommer inte att föra över personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES) såvida det inte krävs för att tillhandahålla Tjänsten. I det fall uppgifter överförs till leverantörer i tredje land kommer Happy Boss kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy, (ii) inte använder eller avslöjar dina personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster och (iii) uppnår en adekvat skyddsnivå enligt beslut från EU-kommissionen, Privacy Shields eller undertecknade standardavtalsklausuler.

8. Samtycke

8.1 När du godkänner den här Personuppgiftspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter och känsliga personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik. Om du inte accepterar vad som sägs i denna Personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller Tjänsterna. Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

9. Rätt att begära information, rättelse och radering

9.1 Du har rätt att när som helst ta kontakt med Happy Boss i syfte att utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

9.2 Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade.

9.3 Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för (rätten att bli bortglömd). Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att Happy Boss längre kan tillhandahålla vissa tjänster till dig.

9.4 Du har rätt att när som helst ta kontakt med Happy Boss för att kontrollera att uppgifter kring dig är korrekta och rätt att få felaktiga uppgifter kring dig rättade eller kompletterade.

9.5 Du har rätt att få information om hur behandling sker av dina personuppgifter. Det sker i och genom denna Personuppgiftspolicy, så att du vet hur personuppgifter avses bli behandlade. Om det sker några förändringar i behandlingen av dina personuppgifter kommer du att informeras om det.

9.6 Du har rätt till begränsning av personuppgifterna. I sådant fall får behandling av dina personuppgifter endast ske för vissa avgränsade syften.

9.7 Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

9.8 Du har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen gällande behandlingen av dina personuppgifter.

9.9 Vill du veta om vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se ”Kontaktuppgifter”). Notera dock att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan.

10. Hur länge finns uppgifterna kvar?

10.1 Happy Boss kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla Tjänster, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Mail: info@happyboss.se eller telefon 010-3300330 och begär att bli kopplad till GDPR ansvarig.